Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stooge" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "stooge" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Stooge

[Stooge]
/stuʤ/

noun

1. A person of unquestioning obedience

  synonym:
 • flunky
 • ,
 • flunkey
 • ,
 • stooge
 • ,
 • yes-man

1. Một người vâng lời không nghi ngờ

  từ đồng nghĩa:
 • lòe loẹt
 • ,
 • flunkey
 • ,
 • khom lưng
 • ,
 • vâng

2. A victim of ridicule or pranks

  synonym:
 • butt
 • ,
 • goat
 • ,
 • laughingstock
 • ,
 • stooge

2. Một nạn nhân của sự chế giễu hoặc chơi khăm

  từ đồng nghĩa:
 • mông
 • ,
 • ,
 • trò cười
 • ,
 • khom lưng

verb

1. Cruise in slow or routine flights

  synonym:
 • stooge

1. Hành trình trong các chuyến bay chậm hoặc thường xuyên

  từ đồng nghĩa:
 • khom lưng

2. Act as the stooge

 • "His role was to stooge for the popular comedian"
  synonym:
 • stooge

2. Đóng vai trò là người quản lý

 • "Vai trò của anh ấy là cố gắng cho diễn viên hài nổi tiếng"
  từ đồng nghĩa:
 • khom lưng

3. Act as a stooge, in a compliant or subordinate manner

 • "He stooged for the flamboyant senator"
  synonym:
 • stooge

3. Hoạt động như một stooge, theo cách tuân thủ hoặc cấp dưới

 • "Ông ấy đã cố gắng cho thượng nghị sĩ lòe loẹt"
  từ đồng nghĩa:
 • khom lưng

Examples of using

He is only someone's stooge.
Anh ta chỉ là người quản lý của ai đó.