Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "steeply" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ steeply sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Steeply

[Dốc]
/stipli/

adverb

1. In a steep manner

  • "The street rose steeply up to the castle"
    synonym:
  • steeply

1. Một cách dốc

  • "Con phố dốc lên đến lâu đài"
    từ đồng nghĩa:
  • dốc