Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "statutory" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "theo luật định" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Statutory

[Luật định]
/stæʧətɔri/

adjective

1. Relating to or created by statutes

 • "Statutory matters"
 • "Statutory law"
  synonym:
 • statutory

1. Liên quan đến hoặc được tạo ra bởi các đạo luật

 • "Các vấn đề theo luật định"
 • "Luật pháp"
  từ đồng nghĩa:
 • luật định

2. Prescribed or authorized by or punishable under a statute

 • "Statutory restrictions"
 • "A statutory age limit"
 • "Statutory crimes"
 • "Statutory rape"
  synonym:
 • statutory

2. Được quy định hoặc ủy quyền bởi hoặc bị trừng phạt theo một đạo luật

 • "Hạn chế theo luật định"
 • "Giới hạn độ tuổi theo luật định"
 • "Tội phạm theo luật định"
 • "Hiếp dâm theo luật định"
  từ đồng nghĩa:
 • luật định