Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "statistically" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thống kê" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Statistically

[Thống kê]
/stətɪstɪkəli/

adverb

1. With respect to statistics

  • "This is statistically impossible"
    synonym:
  • statistically

1. Liên quan đến thống kê

  • "Điều này là không thể thống kê"
    từ đồng nghĩa:
  • thống kê