Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stationery" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "văn phòng phẩm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Stationery

[Văn phòng phẩm]
/steʃənɛri/

noun

1. Paper cut to an appropriate size for writing letters

 • Usually with matching envelopes
  synonym:
 • stationery
 • ,
 • letter paper

1. Giấy cắt đến một kích thước thích hợp để viết thư

 • Thường với phong bì phù hợp
  từ đồng nghĩa:
 • văn phòng phẩm
 • ,
 • giấy viết thư

Examples of using

We buy stationery in bulk.
Chúng tôi mua văn phòng phẩm với số lượng lớn.