Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "standardized" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tiêu chuẩn hóa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Standardized

[Tiêu chuẩn hóa]
/stændərdaɪzd/

adjective

1. Brought into conformity with a standard

 • "Standardized education"
  synonym:
 • standardized
 • ,
 • standardised

1. Phù hợp với tiêu chuẩn

 • "Giáo dục chuẩn hóa"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu chuẩn hóa

2. Capable of replacing or changing places with something else

 • Permitting mutual substitution without loss of function or suitability
 • "Interchangeable electric outlets" "interchangeable parts"
  synonym:
 • exchangeable
 • ,
 • interchangeable
 • ,
 • similar
 • ,
 • standardized
 • ,
 • standardised

2. Có khả năng thay thế hoặc thay đổi địa điểm bằng thứ khác

 • Cho phép thay thế lẫn nhau mà không mất chức năng hoặc sự phù hợp
 • "Ổ cắm điện có thể hoán đổi cho nhau" "các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • trao đổi
 • ,
 • hoán đổi cho nhau
 • ,
 • tương tự
 • ,
 • tiêu chuẩn hóa

Examples of using

The scores are standardized.
Điểm số được tiêu chuẩn hóa.