Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "squat" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ngồi xổm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Squat

[Ngồi xổm]
/skwɑt/

noun

1. Exercising by repeatedly assuming a crouching position with the knees bent

 • Strengthens the leg muscles
  synonym:
 • knee bend
 • ,
 • squat
 • ,
 • squatting

1. Tập thể dục bằng cách liên tục đảm nhận một vị trí cúi xuống với đầu gối uốn cong

 • Tăng cường cơ bắp chân
  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong đầu gối
 • ,
 • ngồi xổm

2. A small worthless amount

 • "You don't know jack"
  synonym:
 • jack
 • ,
 • doodly-squat
 • ,
 • diddly-squat
 • ,
 • diddlysquat
 • ,
 • diddly-shit
 • ,
 • diddlyshit
 • ,
 • diddly
 • ,
 • diddley
 • ,
 • squat
 • ,
 • shit

2. Một số tiền nhỏ vô giá trị

 • "Bạn không biết jack"
  từ đồng nghĩa:
 • jack
 • ,
 • hình vuông
 • ,
 • ngồi xổm
 • ,
 • diddlysquat
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • diddlyshit
 • ,
 • khéo léo
 • ,
 • diddley

3. The act of assuming or maintaining a crouching position with the knees bent and the buttocks near the heels

  synonym:
 • squat
 • ,
 • squatting

3. Hành động giả định hoặc duy trì vị trí cúi mình với đầu gối uốn cong và mông gần gót chân

  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xổm

verb

1. Sit on one's heels

 • "In some cultures, the women give birth while squatting"
 • "The children hunkered down to protect themselves from the sandstorm"
  synonym:
 • squat
 • ,
 • crouch
 • ,
 • scrunch
 • ,
 • scrunch up
 • ,
 • hunker
 • ,
 • hunker down

1. Ngồi trên gót chân

 • "Trong một số nền văn hóa, phụ nữ sinh con trong khi ngồi xổm"
 • "Những đứa trẻ đã lao xuống để bảo vệ bản thân khỏi cơn bão cát"
  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xổm
 • ,
 • cúi mình
 • ,
 • chà
 • ,
 • lên
 • ,
 • hunker
 • ,
 • hunker xuống

2. Be close to the earth, or be disproportionately wide

 • "The building squatted low"
  synonym:
 • squat

2. Gần trái đất, hoặc rộng không tương xứng

 • "Tòa nhà ngồi xổm thấp"
  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xổm

3. Occupy (a dwelling) illegally

  synonym:
 • squat

3. Chiếm (một ngôi nhà) bất hợp pháp

  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xổm

adjective

1. Short and thick

 • As e.g. having short legs and heavy musculature
 • "Some people seem born to be square and chunky"
 • "A dumpy little dumpling of a woman"
 • "Dachshunds are long lowset dogs with drooping ears"
 • "A little church with a squat tower"
 • "A squatty red smokestack"
 • "A stumpy ungainly figure"
  synonym:
 • chunky
 • ,
 • dumpy
 • ,
 • low-set
 • ,
 • squat
 • ,
 • squatty
 • ,
 • stumpy

1. Ngắn và dày

 • Như ví dụ có chân ngắn và cơ bắp nặng
 • "Một số người dường như được sinh ra là vuông và chunky"
 • "Một cái bánh bao nhỏ của một người phụ nữ"
 • "Dachshund là những con chó thấp dài có tai rủ xuống"
 • "Một nhà thờ nhỏ với một tháp ngồi xổm"
 • "Một ống khói màu đỏ bẩn thỉu"
 • "Một con số vô duyên"
  từ đồng nghĩa:
 • chunky
 • ,
 • đổ rác
 • ,
 • đặt thấp
 • ,
 • ngồi xổm
 • ,
 • gốc cây

2. Having a low center of gravity

 • Built low to the ground
  synonym:
 • squat
 • ,
 • underslung

2. Có trọng tâm thấp

 • Xây thấp xuống đất
  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xổm
 • ,
 • gạch dưới