Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "springtime" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "mùa xuân" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Springtime

[Mùa xuân]
/sprɪŋtaɪm/

noun

1. The season of growth

 • "The emerging buds were a sure sign of spring"
 • "He will hold office until the spring of next year"
  synonym:
 • spring
 • ,
 • springtime

1. Mùa của sự tăng trưởng

 • "Những chồi non mới nổi là dấu hiệu chắc chắn của mùa xuân"
 • "Ông ấy sẽ giữ chức vụ cho đến mùa xuân năm sau"
  từ đồng nghĩa:
 • mùa xuân

Examples of using

Many flowers start blooming in springtime.
Nhiều bông hoa bắt đầu nở vào mùa xuân.