Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spot" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "điểm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Spot

[Tại chỗ]
/spɑt/

noun

1. A point located with respect to surface features of some region

 • "This is a nice place for a picnic"
 • "A bright spot on a planet"
  synonym:
 • topographic point
 • ,
 • place
 • ,
 • spot

1. Một điểm nằm liên quan đến các đặc điểm bề mặt của một số khu vực

 • "Đây là một nơi tốt đẹp cho một chuyến dã ngoại"
 • "Một điểm sáng trên một hành tinh"
  từ đồng nghĩa:
 • điểm địa hình
 • ,
 • nơi
 • ,
 • tại chỗ

2. A short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising

  synonym:
 • spot

2. Một phần ngắn hoặc minh họa (như giữa các chương trình phát thanh hoặc truyền hình hoặc trong một tạp chí) thường được sử dụng cho quảng cáo

  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ

3. An outstanding characteristic

 • "His acting was one of the high points of the movie"
  synonym:
 • point
 • ,
 • spot

3. Một đặc điểm nổi bật

 • "Diễn xuất của anh ấy là một trong những điểm cao của bộ phim"
  từ đồng nghĩa:
 • điểm
 • ,
 • tại chỗ

4. A blemish made by dirt

 • "He had a smudge on his cheek"
  synonym:
 • smudge
 • ,
 • spot
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slur

4. Một nhược điểm được làm bởi bụi bẩn

 • "Anh ấy có một vết nhòe trên má"
  từ đồng nghĩa:
 • nhòe
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • bôi nhọ
 • ,
 • nhếch nhác

5. A small contrasting part of something

 • "A bald spot"
 • "A leopard's spots"
 • "A patch of clouds"
 • "Patches of thin ice"
 • "A fleck of red"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • speckle
 • ,
 • dapple
 • ,
 • patch
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculation

5. Một phần tương phản nhỏ của một cái gì đó

 • "Một điểm hói"
 • "Một con báo đốm"
 • "Một mảng mây"
 • "Miếng vá băng mỏng"
 • "Một vệt đỏ"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ
 • ,
 • đốm
 • ,
 • dapple
 • ,
 • miếng dán
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculation

6. A section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance

 • "They changed his spot on the program"
  synonym:
 • spot

6. Một phần của giải trí được gán cho một người biểu diễn hoặc hiệu suất cụ thể

 • "Họ đã thay đổi vị trí của mình trong chương trình"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ

7. A business establishment for entertainment

 • "Night spot"
  synonym:
 • spot

7. Một cơ sở kinh doanh để giải trí

 • "Điểm đêm"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ

8. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

8. Một công việc trong một tổ chức

 • "Ông chiếm một vị trí trong kho bạc"
  từ đồng nghĩa:
 • vị trí
 • ,
 • bài
 • ,
 • bến
 • ,
 • văn phòng
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • phôi
 • ,
 • nơi
 • ,
 • tình hình

9. A slight attack of illness

 • "He has a touch of rheumatism"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • spot

9. Một cơn đau nhẹ

 • "Anh ấy có một liên lạc của bệnh thấp khớp"
  từ đồng nghĩa:
 • chạm
 • ,
 • tại chỗ

10. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

10. Một mảnh nhỏ hoặc số lượng của một cái gì đó

 • "Một điểm của trà"
 • "Một chút giấy"
 • "Một chút xơ vải"
 • "Tôi đã cho anh ấy một chút suy nghĩ của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ
 • ,
 • bit

11. A mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit)

  synonym:
 • spot
 • ,
 • pip

11. Một dấu trên một cái chết hoặc trên một thẻ chơi (hình dạng tùy thuộc vào bộ đồ)

  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ
 • ,
 • pip

12. A lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area

 • Used to focus attention of a stage performer
  synonym:
 • spotlight
 • ,
 • spot

12. Một ngọn đèn tạo ra một chùm ánh sáng mạnh để chiếu sáng một khu vực hạn chế

 • Được sử dụng để tập trung sự chú ý của một nghệ sĩ biểu diễn sân khấu
  từ đồng nghĩa:
 • chú ý
 • ,
 • tại chỗ

13. A playing card with a specified number of pips on it to indicate its value

 • "An eight-spot"
  synonym:
 • spot

13. Một thẻ chơi có số pips được chỉ định trên đó để cho biết giá trị của nó

 • "Một điểm tám"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ

14. An act that brings discredit to the person who does it

 • "He made a huge blot on his copybook"
  synonym:
 • blot
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • spot
 • ,
 • stain

14. Một hành động mang lại sự mất uy tín cho người thực hiện nó

 • "Anh ấy đã tạo ra một đốm lớn trên cuốn sách sao chép của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • blot
 • ,
 • bôi nhọ
 • ,
 • nhếch nhác
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • vết bẩn

verb

1. Catch sight of

  synonym:
 • descry
 • ,
 • spot
 • ,
 • espy
 • ,
 • spy

1. Bắt gặp

  từ đồng nghĩa:
 • sa mạc
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • espy
 • ,
 • gián điệp

2. Detect with the senses

 • "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"
 • "I can't make out the faces in this photograph"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • discern
 • ,
 • pick out
 • ,
 • make out
 • ,
 • tell apart

2. Phát hiện với các giác quan

 • "Những kẻ bị kết án bỏ trốn đã bị các cai ngục cảnh giác chọn ra khỏi bóng tối"
 • "Tôi không thể tạo ra những khuôn mặt trong bức ảnh này"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ
 • ,
 • nhận ra
 • ,
 • phân biệt
 • ,
 • chọn ra
 • ,
 • làm cho ra

3. Mar or impair with a flaw

 • "Her face was blemished"
  synonym:
 • blemish
 • ,
 • spot

3. Mar hoặc suy yếu với một lỗ hổng

 • "Khuôn mặt cô ấy bị nhược điểm"
  từ đồng nghĩa:
 • nhược điểm
 • ,
 • tại chỗ

4. Make a spot or mark onto

 • "The wine spotted the tablecloth"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • fleck
 • ,
 • blob
 • ,
 • blot

4. Tạo một điểm hoặc đánh dấu vào

 • "Rượu phát hiện khăn trải bàn"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ
 • ,
 • fleck
 • ,
 • blob
 • ,
 • blot

5. Become spotted

 • "This dress spots quickly"
  synonym:
 • spot

5. Trở thành đốm

 • "Chiếc váy này nhanh chóng phát hiện ra"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ

6. Mark with a spot or spots so as to allow easy recognition

 • "Spot the areas that one should clearly identify"
  synonym:
 • spot

6. Đánh dấu bằng một điểm hoặc điểm để cho phép dễ nhận biết

 • "Chỉ ra các khu vực mà người ta nên xác định rõ ràng"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ

Examples of using

Have you ever been to Tom's restaurant? It's a nice little spot.
Bạn đã bao giờ đến nhà hàng của Tom chưa? Đó là một điểm nhỏ đẹp.
That's his weak spot.
Đó là điểm yếu của anh ấy.
Tom has a bald spot.
Tom có một điểm hói.