Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sport" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thể thao" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sport

[Thể thao]
/spɔrt/

noun

1. An active diversion requiring physical exertion and competition

  synonym:
 • sport
 • ,
 • athletics

1. Một sự chuyển hướng tích cực đòi hỏi sự nỗ lực thể chất và cạnh tranh

  từ đồng nghĩa:
 • thể thao
 • ,
 • điền kinh

2. The occupation of athletes who compete for pay

  synonym:
 • sport

2. Nghề nghiệp của các vận động viên thi đấu để được trả lương

  từ đồng nghĩa:
 • thể thao

3. (maine colloquial) a temporary summer resident of maine

  synonym:
 • sport
 • ,
 • summercater

3. (maine thông tục) một cư dân mùa hè tạm thời của maine

  từ đồng nghĩa:
 • thể thao
 • ,
 • mùa hè

4. A person known for the way she (or he) behaves when teased or defeated or subjected to trying circumstances

 • "A good sport"
 • "A poor sport"
  synonym:
 • sport

4. Một người được biết đến với cách cô ấy (hoặc anh ấy) cư xử khi bị trêu chọc hoặc đánh bại hoặc chịu hoàn cảnh cố gắng

 • "Một môn thể thao tốt"
 • "Một môn thể thao nghèo"
  từ đồng nghĩa:
 • thể thao

5. Someone who engages in sports

  synonym:
 • sport
 • ,
 • sportsman
 • ,
 • sportswoman

5. Một người tham gia thể thao

  từ đồng nghĩa:
 • thể thao
 • ,
 • vận động viên

6. (biology) an organism that has characteristics resulting from chromosomal alteration

  synonym:
 • mutant
 • ,
 • mutation
 • ,
 • variation
 • ,
 • sport

6. (sinh học) một sinh vật có đặc điểm do sự thay đổi nhiễm sắc thể

  từ đồng nghĩa:
 • đột biến
 • ,
 • biến thể
 • ,
 • thể thao

7. Verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously)

 • "He became a figure of fun"
 • "He said it in sport"
  synonym:
 • fun
 • ,
 • play
 • ,
 • sport

7. Bằng lời nói dí dỏm hoặc nhạo báng (thường bằng chi phí của người khác nhưng không được coi trọng)

 • "Anh ấy trở thành một nhân vật vui vẻ"
 • "Anh ấy nói nó trong thể thao"
  từ đồng nghĩa:
 • vui vẻ
 • ,
 • chơi
 • ,
 • thể thao

verb

1. Wear or display in an ostentatious or proud manner

 • "She was sporting a new hat"
  synonym:
 • sport
 • ,
 • feature
 • ,
 • boast

1. Mặc hoặc hiển thị một cách phô trương hoặc tự hào

 • "Cô ấy đang đội một chiếc mũ mới"
  từ đồng nghĩa:
 • thể thao
 • ,
 • tính năng
 • ,
 • khoe khoang

2. Play boisterously

 • "The children frolicked in the garden"
 • "The gamboling lambs in the meadows"
 • "The toddlers romped in the playroom"
  synonym:
 • frolic
 • ,
 • lark
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylark
 • ,
 • disport
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • romp
 • ,
 • run around
 • ,
 • lark about

2. Chơi bời

 • "Những đứa trẻ vui đùa trong vườn"
 • "Những con cừu gamboling trên đồng cỏ"
 • "Những đứa trẻ chập chững bước vào phòng chơi"
  từ đồng nghĩa:
 • vui vẻ
 • ,
 • vỏ cây
 • ,
 • rollick
 • ,
 • giếng trời
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • thể thao
 • ,
 • khoang
 • ,
 • gambol
 • ,
 • nhanh
 • ,
 • romp
 • ,
 • chạy xung quanh
 • ,
 • lark về

Examples of using

If a man kills a tiger, they say it's sport. If a tiger kills a man, they say it's brutality.
Nếu một người đàn ông giết một con hổ, họ nói đó là môn thể thao. Nếu một con hổ giết chết một người đàn ông, họ nói đó là sự tàn bạo.
Sorry, old sport. I thought you knew.
Xin lỗi, môn thể thao cũ. Tôi nghĩ bạn biết.
Having a good time, old sport?
Có một thời gian tốt, thể thao cũ?