Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spoke" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nói" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Spoke

[Nói]
/spoʊk/

noun

1. Support consisting of a radial member of a wheel joining the hub to the rim

  synonym:
 • spoke
 • ,
 • wheel spoke
 • ,
 • radius

1. Hỗ trợ bao gồm một thành viên xuyên tâm của một bánh xe nối trung tâm với vành

  từ đồng nghĩa:
 • đã nói
 • ,
 • bánh xe nói
 • ,
 • bán kính

2. One of the crosspieces that form the steps of a ladder

  synonym:
 • rundle
 • ,
 • spoke
 • ,
 • rung

2. Một trong những ô chữ tạo thành các bước của thang

  từ đồng nghĩa:
 • rundle
 • ,
 • đã nói
 • ,
 • rug

Examples of using

"Ganon made man in his image, and spoke to his creations: "You are my prisoners." Wait, what the hell is this..?" "It's a book." "I know a book if I see one, Sister Ipo. What book—" "Read the book!" "You goose."
"Ganon tạo ra con người theo hình ảnh của anh ấy, và nói với những sáng tạo của anh ấy:" Bạn là tù nhân của tôi." Đợi đã, cái quái gì thế này..?" "Đó là một cuốn sách." "Tôi biết một cuốn sách nếu tôi thấy một cuốn sách, Chị Ipo. Cuốn sách nào — "" Đọc sách!" "Con ngỗng."
He spoke with an American accent.
Anh nói với giọng Mỹ.
I just spoke to him.
Tôi vừa nói chuyện với anh.