Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splendidly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "splendidly" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Splendidly

[Lộng lẫy]
/splɛndədli/

adverb

1. Extremely well

 • "He did splendidly in the exam"
 • "We got along famously"
  synonym:
 • excellently
 • ,
 • magnificently
 • ,
 • splendidly
 • ,
 • famously

1. Cực tốt

 • "Anh ấy đã làm rất xuất sắc trong kỳ thi"
 • "Chúng tôi đã hòa hợp một cách nổi tiếng"
  từ đồng nghĩa:
 • xuất sắc
 • ,
 • tráng l
 • ,
 • lộng lẫy
 • ,
 • nổi tiếng

2. In an impressively beautiful manner

 • "The princess was gorgeously dressed"
  synonym:
 • gorgeously
 • ,
 • splendidly
 • ,
 • resplendently
 • ,
 • magnificently

2. Một cách đẹp ấn tượng

 • "Công chúa ăn mặc lộng lẫy"
  từ đồng nghĩa:
 • lộng lẫy
 • ,
 • rực r
 • ,
 • tráng l