Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spill" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "tràn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Spill

[Tràn]
/spɪl/

noun

1. Liquid that is spilled

 • "Clean up the spills"
  synonym:
 • spill

1. Chất lỏng bị đổ

 • "Dọn dẹp sự cố tràn"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn

2. A channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction

  synonym:
 • spillway
 • ,
 • spill
 • ,
 • wasteweir

2. Một kênh dẫn nước dư thừa qua hoặc xung quanh đập hoặc vật cản khác

  từ đồng nghĩa:
 • đập tràn
 • ,
 • tràn
 • ,
 • rác thải

3. The act of allowing a fluid to escape

  synonym:
 • spill
 • ,
 • spillage
 • ,
 • release

3. Hành động cho phép chất lỏng thoát ra ngoài

  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • phát hành

4. A sudden drop from an upright position

 • "He had a nasty spill on the ice"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumble
 • ,
 • fall

4. Một cú rơi đột ngột từ tư thế thẳng đứng

 • "Anh ấy đã có một vụ tràn dầu khó chịu trên băng"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • lộn xộn
 • ,
 • rơi

verb

1. Cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container

 • "Spill the milk"
 • "Splatter water"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • slop
 • ,
 • splatter

1. Gây ra hoặc cho phép (một chất lỏng) chạy hoặc chảy từ một thùng chứa

 • "Làm đổ sữa"
 • "Nước bắn tung tóe"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • dốc
 • ,
 • bắn tung tóe

2. Flow, run or fall out and become lost

 • "The milk spilled across the floor"
 • "The wine spilled onto the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • run out

2. Chảy, chạy hoặc rơi ra và trở nên lạc lối

 • "Sữa tràn ra sàn"
 • "Rượu đổ lên bàn"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • chạy ra

3. Cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over

 • "Spill the beans all over the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • disgorge

3. Gây ra hoặc cho phép (một chất rắn) chảy hoặc chảy ra hoặc chảy qua

 • "Đổ đậu khắp bàn"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • nhà kho
 • ,
 • giải phóng

4. Pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities

 • "Shed tears"
 • "Spill blood"
 • "God shed his grace on thee"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • pour forth

4. Đổ ra trong giọt hoặc số lượng nhỏ hoặc như thể trong giọt hoặc số lượng nh

 • "Rơi nước mắt"
 • "Đổ máu"
 • "Chúa đổ ân sủng của ngài trên ngài"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • nhà kho
 • ,
 • đổ ra

5. Reveal information

 • "If you don't oblige me, i'll talk!"
 • "The former employee spilled all the details"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • talk

5. Tiết lộ thông tin

 • "Nếu bạn không bắt buộc tôi, tôi sẽ nói chuyện!"
 • "Cựu nhân viên đã tiết lộ mọi chi tiết"
  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • nói chuyện

6. Reduce the pressure of wind on (a sail)

  synonym:
 • spill

6. Giảm áp lực của gió trên (một cánh buồm)

  từ đồng nghĩa:
 • tràn

Examples of using

Don't spill the beans.
Đừng làm đổ đậu.
She may spill the beans.
Cô ấy có thể làm đổ đậu.