Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spencer" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "spencer" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Spencer

[Spencer]
/spɛnsər/

noun

1. English philosopher and sociologist who applied the theory of natural selection to human societies (1820-1903)

    synonym:
  • Spencer
  • ,
  • Herbert Spencer

1. Nhà triết học và xã hội học người anh đã áp dụng lý thuyết chọn lọc tự nhiên vào xã hội loài người (1820-1903)

    từ đồng nghĩa:
  • Spencer
  • ,
  • Herbert Spencer