Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "speedometer" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ speedometer sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Speedometer

[Đồng hồ tốc đ]
/spidɑmətər/

noun

1. A meter fixed to a vehicle that measures and displays its speed

    synonym:
  • speedometer
  • ,
  • speed indicator

1. Một mét cố định vào một chiếc xe đo và hiển thị tốc độ của nó

    từ đồng nghĩa:
  • đồng hồ tốc đ
  • ,
  • chỉ báo tốc đ