Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sparkle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "lấp lánh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sparkle

[Lấp lánh]
/spɑrkəl/

noun

1. Merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance

 • "He had a sparkle in his eye"
 • "There's a perpetual twinkle in his eyes"
  synonym:
 • sparkle
 • ,
 • twinkle
 • ,
 • spark
 • ,
 • light

1. Niềm vui được thể hiện bằng độ sáng hoặc ánh sáng lấp lánh hoặc hình ảnh động của vẻ mặt

 • "Anh ấy có một tia sáng lấp lánh trong mắt"
 • "Có một ánh mắt lấp lánh vĩnh viễn trong mắt anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • lấp lánh
 • ,
 • tia lửa
 • ,
 • ánh sáng

2. The occurrence of a small flash or spark

  synonym:
 • glitter
 • ,
 • sparkle
 • ,
 • coruscation

2. Sự xuất hiện của một tia chớp hoặc tia lửa nhỏ

  từ đồng nghĩa:
 • lấp lánh
 • ,
 • coruscation

3. The quality of shining with a bright reflected light

  synonym:
 • glitter
 • ,
 • glister
 • ,
 • glisten
 • ,
 • scintillation
 • ,
 • sparkle

3. Chất lượng chiếu sáng với ánh sáng phản chiếu sáng

  từ đồng nghĩa:
 • lấp lánh
 • ,
 • glister
 • ,
 • nhấp nháy

verb

1. Reflect brightly

 • "Unquarried marble sparkled on the hillside"
  synonym:
 • sparkle
 • ,
 • scintillate
 • ,
 • coruscate

1. Phản chiếu sáng

 • "Đá cẩm thạch chưa khai thác lấp lánh trên sườn đồi"
  từ đồng nghĩa:
 • lấp lánh
 • ,
 • coruscate

2. Be lively or brilliant or exhibit virtuosity

 • "The musical performance sparkled"
 • "A scintillating conversation"
 • "His playing coruscated throughout the concert hall"
  synonym:
 • sparkle
 • ,
 • scintillate
 • ,
 • coruscate

2. Hãy sống động hoặc rực rỡ hoặc thể hiện kỹ thuật điêu luyện

 • "Buổi biểu diễn âm nhạc lấp lánh"
 • "Một cuộc trò chuyện lấp lánh"
 • "Cách chơi của anh ấy vang dội khắp phòng hòa nhạc"
  từ đồng nghĩa:
 • lấp lánh
 • ,
 • coruscate

3. Emit or produce sparks

 • "A high tension wire, brought down by a storm, can continue to spark"
  synonym:
 • spark
 • ,
 • sparkle

3. Phát ra hoặc tạo ra tia lửa

 • "Một sợi dây có độ căng cao do bão mang xuống có thể tiếp tục phát ra tia lửa"
  từ đồng nghĩa:
 • tia lửa
 • ,
 • lấp lánh

4. Become bubbly or frothy or foaming

 • "The boiling soup was frothing"
 • "The river was foaming"
 • "Sparkling water"
  synonym:
 • foam
 • ,
 • froth
 • ,
 • fizz
 • ,
 • effervesce
 • ,
 • sparkle
 • ,
 • form bubbles

4. Trở nên sủi bọt hoặc sủi bọt hoặc tạo bọt

 • "Súp sôi sủi bọt"
 • "Dòng sông đang sủi bọt"
 • "Nước lấp lánh"
  từ đồng nghĩa:
 • bọt
 • ,
 • xì hơi
 • ,
 • sủi bọt
 • ,
 • lấp lánh
 • ,
 • hình thành bong bóng