Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sparingly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "sparingly" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sparingly

[Tiết kiệm]
/spɛrɪŋli/

adverb

1. To a meager degree or in a meager manner

 • "These voices are meagerly represented at the conference"
 • "The area is slenderly endowed with natural resources"
  synonym:
 • meagerly
 • ,
 • sparingly
 • ,
 • slenderly
 • ,
 • meagrely

1. Ở mức độ ít ỏi hoặc theo cách ít ỏi

 • "Những tiếng nói này ít được đại diện tại hội nghị"
 • "Khu vực này có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào"
  từ đồng nghĩa:
 • ít ỏi
 • ,
 • tiết kiệm
 • ,
 • mảnh khảnh