Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "space" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "không gian" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Space

[Không gian]
/spes/

noun

1. The unlimited expanse in which everything is located

 • "They tested his ability to locate objects in space"
 • "The boundless regions of the infinite"
  synonym:
 • space
 • ,
 • infinite

1. Sự rộng lớn không giới hạn mà mọi thứ đều nằm trong đó

 • "Họ đã kiểm tra khả năng xác định vị trí các vật thể trong không gian của anh ấy"
 • "Những vùng vô biên của vô hạn"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian
 • ,
 • vô hạn

2. An empty area (usually bounded in some way between things)

 • "The architect left space in front of the building"
 • "They stopped at an open space in the jungle"
 • "The space between his teeth"
  synonym:
 • space

2. Một vùng trống (thường được giới hạn theo một cách nào đó giữa các sự vật)

 • "Kiến trúc sư để lại không gian phía trước tòa nhà"
 • "Họ dừng lại ở một không gian rộng mở trong rừng"
 • "Khoảng trống giữa răng anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian

3. An area reserved for some particular purpose

 • "The laboratory's floor space"
  synonym:
 • space

3. Một khu vực dành riêng cho một số mục đích cụ thể

 • "Không gian sàn của phòng thí nghiệm"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian

4. Any location outside the earth's atmosphere

 • "The astronauts walked in outer space without a tether"
 • "The first major milestone in space exploration was in 1957, when the ussr's sputnik 1 orbited the earth"
  synonym:
 • outer space
 • ,
 • space

4. Bất kỳ vị trí nào ngoài bầu khí quyển trái đất

 • "Các phi hành gia đi bộ ngoài vũ trụ mà không có dây buộc"
 • "Cột mốc quan trọng đầu tiên trong việc khám phá không gian là vào năm 1957, khi sputnik 1 của liên xô quay quanh trái đất"
  từ đồng nghĩa:
 • ngoài không gian
 • ,
 • không gian

5. A blank character used to separate successive words in writing or printing

 • "He said the space is the most important character in the alphabet"
  synonym:
 • space
 • ,
 • blank

5. Một ký tự trống được sử dụng để tách các từ liên tiếp trong văn bản hoặc in ấn

 • "Anh ấy nói khoảng trắng là ký tự quan trọng nhất trong bảng chữ cái"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian
 • ,
 • trống

6. The interval between two times

 • "The distance from birth to death"
 • "It all happened in the space of 10 minutes"
  synonym:
 • distance
 • ,
 • space

6. Khoảng cách giữa hai lần

 • "Khoảng cách từ khi sinh ra đến khi chết"
 • "Tất cả diễn ra trong khoảng thời gian 10 phút"
  từ đồng nghĩa:
 • khoảng cách
 • ,
 • không gian

7. A blank area

 • "Write your name in the space provided"
  synonym:
 • space
 • ,
 • blank space
 • ,
 • place

7. Một vùng trống

 • "Viết tên của bạn vào khoảng trống được cung cấp"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian
 • ,
 • khoảng trống
 • ,
 • nơi chốn

8. One of the areas between or below or above the lines of a musical staff

 • "The spaces are the notes f-a-c-e"
  synonym:
 • space

8. Một trong những khu vực giữa hoặc dưới hoặc trên đường của một nhân viên âm nhạc

 • "Các khoảng trắng là các nốt face"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian

9. (printing) a block of type without a raised letter

 • Used for spacing between words or sentences
  synonym:
 • quad
 • ,
 • space

9. (in) một khối loại không có chữ nổi

 • Dùng cho khoảng cách giữa các từ hoặc câu
  từ đồng nghĩa:
 • quad
 • ,
 • không gian

verb

1. Place at intervals

 • "Space the interviews so that you have some time between the different candidates"
  synonym:
 • space

1. Đặt cách nhau

 • "Không gian phỏng vấn để bạn có thời gian giữa các ứng viên khác nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • không gian

Examples of using

I need more space.
Tôi cần thêm không gian.
Our imagination lets us travel around space.
Trí tưởng tượng của chúng ta cho phép chúng ta du hành vòng quanh không gian.
I need this space.
Tôi cần không gian này.