Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "somewhere" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ở đâu đó" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Somewhere

[Một nơi nào đó]
/səmwɛr/

noun

1. An indefinite or unknown location

 • "They moved to somewhere in spain"
  synonym:
 • somewhere

1. Một vị trí không xác định hoặc không xác định

 • "Họ chuyển đến một nơi nào đó ở tây ban nha"
  từ đồng nghĩa:
 • ở đâu đó

adverb

1. In or at or to some place

 • "She must be somewhere"
 • (`someplace' is used informally for `somewhere')
  synonym:
 • somewhere
 • ,
 • someplace

1. Ở hoặc tại hoặc đến một nơi nào đó

 • "Cô ấy phải ở đâu đó"
 • (`nơi nào đó 'được sử dụng không chính thức cho' ở đâu đó ')
  từ đồng nghĩa:
 • ở đâu đó
 • ,
 • nơi nào đó

Examples of using

I've read somewhere that it's not true.
Tôi đã đọc ở đâu đó rằng nó không đúng sự thật.
We can go somewhere else if you want.
Chúng tôi có thể đi nơi khác nếu bạn muốn.
Let's go somewhere far away.
Chúng ta hãy đi đâu đó thật xa.