Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solder" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người bán" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Solder

[Người bán]
/sɑdər/

noun

1. An alloy (usually of lead and tin) used when melted to join two metal surfaces

  synonym:
 • solder

1. Một hợp kim (thường là chì và thiếc) được sử dụng khi nóng chảy để nối hai bề mặt kim loại

  từ đồng nghĩa:
 • hàn

verb

1. Join or fuse with solder

 • "Solder these two pipes together"
  synonym:
 • solder

1. Nối hoặc cầu chì với hàn

 • "Giàn hai ống này lại với nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • hàn