Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snobbish" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "snobbish" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Snobbish

[Hợm hĩnh]
/snɑbɪʃ/

adjective

1. Befitting or characteristic of those who incline to social exclusiveness and who rebuff the advances of people considered inferior

  synonym:
 • clannish
 • ,
 • cliquish
 • ,
 • clubby
 • ,
 • snobbish
 • ,
 • snobby

1. Phù hợp hoặc đặc trưng của những người thiên về sự độc quyền xã hội và những người từ chối sự tiến bộ của những người bị coi là thấp kém

  từ đồng nghĩa:
 • gia tộc
 • ,
 • bè phái
 • ,
 • clubby
 • ,
 • hợm hĩnh