Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snip" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "snip" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Snip

[Bắn tỉa]
/snɪp/

noun

1. A small piece of anything (especially a piece that has been snipped off)

  synonym:
 • snip
 • ,
 • snippet
 • ,
 • snipping

1. Một mảnh nhỏ của bất cứ thứ gì (đặc biệt là một mảnh đã bị cắt bỏ)

  từ đồng nghĩa:
 • bắn tỉa
 • ,
 • đoạn trích
 • ,
 • cắt tỉa

2. The act of clipping or snipping

  synonym:
 • clip
 • ,
 • clipping
 • ,
 • snip

2. Hành động cắt hoặc cắt

  từ đồng nghĩa:
 • clip
 • ,
 • cắt
 • ,
 • bắn tỉa

verb

1. Sever or remove by pinching or snipping

 • "Nip off the flowers"
  synonym:
 • nip
 • ,
 • nip off
 • ,
 • clip
 • ,
 • snip
 • ,
 • snip off

1. Cắt hoặc loại bỏ bằng cách chèn hoặc cắt

 • "Nip off the hoa"
  từ đồng nghĩa:
 • nip
 • ,
 • tắt
 • ,
 • clip
 • ,
 • bắn tỉa

2. Cultivate, tend, and cut back the growth of

 • "Dress the plants in the garden"
  synonym:
 • snip
 • ,
 • clip
 • ,
 • crop
 • ,
 • trim
 • ,
 • lop
 • ,
 • dress
 • ,
 • prune
 • ,
 • cut back

2. Tu luyện, chăm sóc và cắt giảm sự phát triển của

 • "Mặc quần áo trong vườn"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn tỉa
 • ,
 • clip
 • ,
 • vụ mùa
 • ,
 • cắt tỉa
 • ,
 • lop
 • ,
 • ăn mặc
 • ,
 • tỉa
 • ,
 • cắt giảm