Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slice" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lát" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Slice

[Lát]
/slaɪs/

noun

1. A share of something

 • "A slice of the company's revenue"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • piece

1. Một phần của một cái gì đó

 • "Một lát doanh thu của công ty"
  từ đồng nghĩa:
 • lát
 • ,
 • mảnh

2. A serving that has been cut from a larger portion

 • "A piece of pie"
 • "A slice of bread"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • slice

2. Một khẩu phần đã được cắt từ một phần lớn hơn

 • "Một miếng bánh"
 • "Một lát bánh mì"
  từ đồng nghĩa:
 • mảnh
 • ,
 • lát

3. A wound made by cutting

 • "He put a bandage over the cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • gash
 • ,
 • slash
 • ,
 • slice

3. Một vết thương được tạo ra bằng cách cắt

 • "Anh ấy băng bó qua vết cắt"
  từ đồng nghĩa:
 • cắt
 • ,
 • gash
 • ,
 • chém
 • ,
 • lát

4. A golf shot that curves to the right for a right-handed golfer

 • "He took lessons to cure his slicing"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • fade
 • ,
 • slicing

4. Một cú đánh golf cong về phía bên phải cho một tay golf thuận tay phải

 • "Anh ấy đã học bài để chữa cắt lát"
  từ đồng nghĩa:
 • lát
 • ,
 • phai
 • ,
 • cắt lát

5. A thin flat piece cut off of some object

  synonym:
 • slice

5. Một mảnh phẳng mỏng cắt ra khỏi một số đối tượng

  từ đồng nghĩa:
 • lát

6. A spatula for spreading paint or ink

  synonym:
 • slice

6. Một thìa để trải sơn hoặc mực

  từ đồng nghĩa:
 • lát

verb

1. Make a clean cut through

 • "Slit her throat"
  synonym:
 • slit
 • ,
 • slice

1. Cắt sạch

 • "Rạch cổ cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • khe
 • ,
 • lát

2. Hit a ball and put a spin on it so that it travels in a different direction

  synonym:
 • slice

2. Đánh một quả bóng và đặt một vòng quay trên nó để nó đi theo một hướng khác

  từ đồng nghĩa:
 • lát

3. Cut into slices

 • "Slice the salami, please"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • slice up

3. Cắt thành lát

 • "Hãy cắt salami, làm ơn"
  từ đồng nghĩa:
 • lát
 • ,
 • cắt lát lên

4. Hit a ball so that it causes a backspin

  synonym:
 • slice

4. Đánh một quả bóng để nó gây ra một backspin

  từ đồng nghĩa:
 • lát

Examples of using

I am spreading mustard on a slice of bread.
Tôi đang rải mù tạt trên một lát bánh mì.
Tom ate the last slice of bread so Mary had nothing to eat.
Tom đã ăn lát bánh mì cuối cùng để Mary không có gì để ăn.
Tom ate one slice of Swiss cheese.
Tom đã ăn một lát phô mai Thụy Sĩ.