Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slash" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chém" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Slash

[Chém]
/slæʃ/

noun

1. A wound made by cutting

 • "He put a bandage over the cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • gash
 • ,
 • slash
 • ,
 • slice

1. Một vết thương được tạo ra bằng cách cắt

 • "Anh ấy băng bó qua vết cắt"
  từ đồng nghĩa:
 • cắt
 • ,
 • gash
 • ,
 • chém
 • ,
 • lát

2. An open tract of land in a forest that is strewn with debris from logging (or fire or wind)

  synonym:
 • slash

2. Một dải đất mở trong một khu rừng rải đầy những mảnh vụn từ việc khai thác (hoặc lửa hoặc gió)

  từ đồng nghĩa:
 • chém

3. A punctuation mark (/) used to separate related items of information

  synonym:
 • solidus
 • ,
 • slash
 • ,
 • virgule
 • ,
 • diagonal
 • ,
 • stroke
 • ,
 • separatrix

3. Dấu chấm câu (/) được sử dụng để phân tách các mục thông tin liên quan

  từ đồng nghĩa:
 • rắn
 • ,
 • chém
 • ,
 • virgule
 • ,
 • đường chéo
 • ,
 • đột quỵ
 • ,
 • tách biệt

4. A strong sweeping cut made with a sharp instrument

  synonym:
 • slash
 • ,
 • gash

4. Một vết cắt quét mạnh được thực hiện với một dụng cụ sắc nét

  từ đồng nghĩa:
 • chém
 • ,
 • gash

verb

1. Cut with sweeping strokes

 • As with an ax or machete
  synonym:
 • slash
 • ,
 • cut down

1. Cắt bằng nét quét

 • Như với một cái rìu hoặc dao rựa
  từ đồng nghĩa:
 • chém
 • ,
 • cắt giảm

2. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

2. Đánh mạnh bằng roi hoặc gậy

 • "Giáo viên thường lơ lửng các học sinh"
 • "Những đứa trẻ bị đánh đập nặng nề"
  từ đồng nghĩa:
 • flog
 • ,
 • chào mừng
 • ,
 • roi da
 • ,
 • lather
 • ,
 • đả kích
 • ,
 • chém
 • ,
 • dây đeo
 • ,
 • trounce

3. Cut open

 • "She slashed her wrists"
  synonym:
 • slash
 • ,
 • gash

3. Cắt mở

 • "Cô ấy chém cổ tay"
  từ đồng nghĩa:
 • chém
 • ,
 • gash

4. Cut drastically

 • "Prices were slashed"
  synonym:
 • slash

4. Cắt giảm mạnh

 • "Giá đã bị cắt giảm"
  từ đồng nghĩa:
 • chém

5. Move or stir about violently

 • "The feverish patient thrashed around in his bed"
  synonym:
 • convulse
 • ,
 • thresh
 • ,
 • thresh about
 • ,
 • thrash
 • ,
 • thrash about
 • ,
 • slash
 • ,
 • toss
 • ,
 • jactitate

5. Di chuyển hoặc khuấy động dữ dội

 • "Bệnh nhân sốt sắng đập mạnh trên giường"
  từ đồng nghĩa:
 • co giật
 • ,
 • thông qua
 • ,
 • thông qua về
 • ,
 • kinh hoàng
 • ,
 • ly kỳ về
 • ,
 • chém
 • ,
 • quăng
 • ,
 • jactit