Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sketch" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "phác thảo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sketch

[Phác thảo]
/skɛʧ/

noun

1. Preliminary drawing for later elaboration

 • "He made several studies before starting to paint"
  synonym:
 • sketch
 • ,
 • study

1. Bản vẽ sơ bộ để xây dựng sau này

 • "Anh ấy đã thực hiện một số nghiên cứu trước khi bắt đầu vẽ"
  từ đồng nghĩa:
 • phác thảo
 • ,
 • học tập

2. A brief literary description

  synonym:
 • sketch
 • ,
 • vignette

2. Một mô tả văn học ngắn gọn

  từ đồng nghĩa:
 • phác thảo
 • ,
 • họa tiết

3. Short descriptive summary (of events)

  synonym:
 • sketch
 • ,
 • survey
 • ,
 • resume

3. Tóm tắt mô tả ngắn gọn (về các sự kiện)

  từ đồng nghĩa:
 • phác thảo
 • ,
 • khảo sát
 • ,
 • tiếp tục

4. A humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine

  synonym:
 • cartoon
 • ,
 • sketch

4. Một bức vẽ hài hước hoặc châm biếm được đăng trên một tờ báo hoặc tạp chí

  từ đồng nghĩa:
 • phim hoạt hình
 • ,
 • phác thảo

verb

1. Make a sketch of

 • "Sketch the building"
  synonym:
 • sketch
 • ,
 • chalk out

1. Thực hiện một bản phác thảo của

 • "Phác thảo tòa nhà"
  từ đồng nghĩa:
 • phác thảo
 • ,
 • phấn ra

2. Describe roughly or briefly or give the main points or summary of

 • "Sketch the outline of the book"
 • "Outline his ideas"
  synonym:
 • sketch
 • ,
 • outline
 • ,
 • adumbrate

2. Mô tả đại khái hoặc ngắn gọn hoặc đưa ra những điểm chính hoặc tóm tắt

 • "Phác thảo phác thảo của cuốn sách"
 • "Phác thảo ý tưởng của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • phác thảo
 • ,
 • bổ sung

Examples of using

This sketch is representative of Tom's style.
Bản phác thảo này đại diện cho phong cách của Tom.
This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.
Dự án này phát triển từ một bản phác thảo tôi đã thực hiện trên một chiếc khăn ăn tại một bữa tiệc năm ngoái.