Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skepticism" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chủ nghĩa hoài nghi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Skepticism

[Chủ nghĩa hoài nghi]
/skɛptɪsɪzəm/

noun

1. Doubt about the truth of something

  synonym:
 • incredulity
 • ,
 • disbelief
 • ,
 • skepticism
 • ,
 • mental rejection

1. Nghi ngờ về sự thật của một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • hoài nghi
 • ,
 • từ chối tinh thần

2. The disbelief in any claims of ultimate knowledge

  synonym:
 • agnosticism
 • ,
 • skepticism
 • ,
 • scepticism

2. Sự hoài nghi trong bất kỳ tuyên bố về kiến thức tối thượng

  từ đồng nghĩa:
 • thuyết bất khả tri
 • ,
 • hoài nghi