Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skeptical" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hoài nghi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Skeptical

[Nghi ngờ]
/skɛptəkəl/

adjective

1. Denying or questioning the tenets of especially a religion

 • "A skeptical approach to the nature of miracles"
  synonym:
 • disbelieving
 • ,
 • skeptical
 • ,
 • sceptical
 • ,
 • unbelieving

1. Từ chối hoặc đặt câu hỏi về các nguyên lý đặc biệt là một tôn giáo

 • "Một cách tiếp cận hoài nghi về bản chất của phép lạ"
  từ đồng nghĩa:
 • không tin
 • ,
 • hoài nghi

2. Marked by or given to doubt

 • "A skeptical attitude"
 • "A skeptical listener"
  synonym:
 • doubting
 • ,
 • questioning
 • ,
 • skeptical
 • ,
 • sceptical

2. Đánh dấu bởi hoặc đưa ra nghi ngờ

 • "Một thái độ hoài nghi"
 • "Một người nghe hoài nghi"
  từ đồng nghĩa:
 • nghi ngờ
 • ,
 • đặt câu hỏi
 • ,
 • hoài nghi

Examples of using

I was skeptical.
Tôi đã hoài nghi.
I was skeptical.
Tôi đã hoài nghi.