Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "similar" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tương tự" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Similar

[Tương tự]
/sɪmələr/

adjective

1. Marked by correspondence or resemblance

 • "Similar food at similar prices"
 • "Problems similar to mine"
 • "They wore similar coats"
  synonym:
 • similar

1. Được đánh dấu bằng sự tương ứng hoặc tương đồng

 • "Thực phẩm tương tự với giá tương tự"
 • "Vấn đề tương tự như của tôi"
 • "Họ mặc áo khoác tương tự"
  từ đồng nghĩa:
 • tương tự

2. Having the same or similar characteristics

 • "All politicians are alike"
 • "They looked utterly alike"
 • "Friends are generally alike in background and taste"
  synonym:
 • alike(p)
 • ,
 • similar
 • ,
 • like

2. Có cùng đặc điểm hoặc tương tự

 • "Tất cả các chính trị gia đều giống nhau"
 • "Họ trông hoàn toàn giống nhau"
 • "Bạn bè nói chung giống nhau về nền tảng và hương vị"
  từ đồng nghĩa:
 • giống nhau (p)
 • ,
 • tương tự
 • ,
 • thích

3. Resembling or similar

 • Having the same or some of the same characteristics
 • Often used in combination
 • "Suits of like design"
 • "A limited circle of like minds"
 • "Members of the cat family have like dispositions"
 • "As like as two peas in a pod"
 • "Doglike devotion"
 • "A dreamlike quality"
  synonym:
 • like
 • ,
 • similar

3. Giống hoặc tương tự

 • Có cùng hoặc một số đặc điểm giống nhau
 • Thường được sử dụng kết hợp
 • "Bộ đồ giống như thiết kế"
 • "Một vòng tròn hạn chế của tâm trí như"
 • "Các thành viên của gia đình mèo có ý định như thế"
 • "Giống như hai hạt đậu trong một cái vỏ"
 • "Sự tận tâm giống chó"
 • "Một chất lượng mơ mộng"
  từ đồng nghĩa:
 • thích
 • ,
 • tương tự

4. (of words) expressing closely related meanings

  synonym:
 • similar

4. (của từ) thể hiện ý nghĩa liên quan chặt chẽ

  từ đồng nghĩa:
 • tương tự

5. Capable of replacing or changing places with something else

 • Permitting mutual substitution without loss of function or suitability
 • "Interchangeable electric outlets" "interchangeable parts"
  synonym:
 • exchangeable
 • ,
 • interchangeable
 • ,
 • similar
 • ,
 • standardized
 • ,
 • standardised

5. Có khả năng thay thế hoặc thay đổi địa điểm bằng thứ khác

 • Cho phép thay thế lẫn nhau mà không mất chức năng hoặc sự phù hợp
 • "Ổ cắm điện có thể hoán đổi cho nhau" "các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • trao đổi
 • ,
 • hoán đổi cho nhau
 • ,
 • tương tự
 • ,
 • tiêu chuẩn hóa

Examples of using

Tom was dressed in clothes similar to John's.
Tom mặc quần áo tương tự John's.
Does French have a similar expression?
Pháp có một biểu hiện tương tự?
Do you have a similar proverb in French?
Bạn có một câu tục ngữ tương tự trong tiếng Pháp?