Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sighted" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nhìn thấy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sighted

[Nhìn thấy]
/saɪtɪd/

adjective

1. Able to see

    synonym:
  • sighted

1. Có thể nhìn thấy

    từ đồng nghĩa:
  • nhìn thấy

Examples of using

We suddenly sighted a school of fish.
Chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một trường cá.