Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shot" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bắn" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Shot

[Bắn]
/ʃɑt/

noun

1. The act of firing a projectile

 • "His shooting was slow but accurate"
  synonym:
 • shooting
 • ,
 • shot

1. Hành động bắn đạn

 • "Chụp của anh ấy chậm nhưng chính xác"
  từ đồng nghĩa:
 • chụp
 • ,
 • bắn

2. A solid missile discharged from a firearm

 • "The shot buzzed past his ear"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • pellet

2. Một tên lửa rắn được phóng ra từ một khẩu súng

 • "Cú sút ù qua tai anh"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn
 • ,
 • viên

3. (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

 • "It took two strokes to get out of the bunker"
 • "A good shot requires good balance and tempo"
 • "He left me an almost impossible shot"
  synonym:
 • stroke
 • ,
 • shot

3. (thể thao) hành động vung hoặc đánh vào một quả bóng với một câu lạc bộ hoặc vợt hoặc dơi hoặc cue hoặc tay

 • "Phải mất hai nét để ra khỏi hầm"
 • "Một cú đánh tốt đòi hỏi sự cân bằng và nhịp độ tốt"
 • "Anh ấy để lại cho tôi một phát súng gần như không thể"
  từ đồng nghĩa:
 • đột quỵ
 • ,
 • bắn

4. A chance to do something

 • "He wanted a shot at the champion"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • crack

4. Một cơ hội để làm một cái gì đó

 • "Anh ấy muốn bắn vào nhà vô địch"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn
 • ,
 • nứt

5. A person who shoots (usually with respect to their ability to shoot)

 • "He is a crack shot"
 • "A poor shooter"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shooter

5. Một người bắn (thường liên quan đến khả năng bắn của họ)

 • "Anh ấy là một shot crack"
 • "Một game bắn súng nghèo"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn
 • ,
 • người bắn súng

6. A consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film

  synonym:
 • scene
 • ,
 • shot

6. Một loạt các hình ảnh liên tiếp tạo thành một đơn vị hành động trong một bộ phim

  từ đồng nghĩa:
 • cảnh
 • ,
 • bắn

7. The act of putting a liquid into the body by means of a syringe

 • "The nurse gave him a flu shot"
  synonym:
 • injection
 • ,
 • shot

7. Hành động đưa chất lỏng vào cơ thể bằng ống tiêm

 • "Y tá cho anh ta tiêm phòng cúm"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêm
 • ,
 • bắn

8. A small drink of liquor

 • "He poured a shot of whiskey"
  synonym:
 • nip
 • ,
 • shot

8. Một chút rượu

 • "Anh ấy rót một ly rượu whisky"
  từ đồng nghĩa:
 • nip
 • ,
 • bắn

9. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

9. Một nhận xét tích cực nhắm vào một người như tên lửa và có ý định có hiệu lực

 • "Cú đánh chia tay của anh ấy là 'thả chết'"
 • "Cô ấy ném trục mỉa mai"
 • "Cô ấy đào tôi mỗi khi có cơ hội"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn
 • ,
 • trục
 • ,
 • slam
 • ,
 • đào
 • ,
 • thịt nướng
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

10. An estimate based on little or no information

  synonym:
 • guess
 • ,
 • guesswork
 • ,
 • guessing
 • ,
 • shot
 • ,
 • dead reckoning

10. Một ước tính dựa trên ít hoặc không có thông tin

  từ đồng nghĩa:
 • đoán
 • ,
 • phỏng đoán
 • ,
 • bắn
 • ,
 • tính toán chết

11. An informal photograph

 • Usually made with a small hand-held camera
 • "My snapshots haven't been developed yet"
 • "He tried to get unposed shots of his friends"
  synonym:
 • snapshot
 • ,
 • snap
 • ,
 • shot

11. Một bức ảnh không chính thức

 • Thường được làm bằng một máy ảnh cầm tay nhỏ
 • "Ảnh chụp nhanh của tôi chưa được phát triển"
 • "Anh ấy đã cố gắng để có được những bức ảnh không thể chối cãi của bạn bè"
  từ đồng nghĩa:
 • chụp nhanh
 • ,
 • bắn

12. Sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put

 • "He trained at putting the shot"
  synonym:
 • shot

12. Thiết bị thể thao bao gồm một quả bóng kim loại nặng được sử dụng trong cú đánh

 • "Anh ấy được huấn luyện để bắn"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn

13. An explosive charge used in blasting

  synonym:
 • shot

13. Một chất nổ được sử dụng trong nổ mìn

  từ đồng nghĩa:
 • bắn

14. A blow hard enough to cause injury

 • "He is still recovering from a shot to his leg"
 • "I caught him with a solid shot to the chin"
  synonym:
 • shot

14. Một cú đánh đủ mạnh để gây thương tích

 • "Anh ấy vẫn đang hồi phục sau một phát bắn vào chân"
 • "Tôi bắt anh ta bằng một cú bắn mạnh vào cằm"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn

15. An attempt to score in a game

  synonym:
 • shot

15. Một nỗ lực để ghi điểm trong một trò chơi

  từ đồng nghĩa:
 • bắn

16. Informal words for any attempt or effort

 • "He gave it his best shot"
 • "He took a stab at forecasting"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • stab

16. Từ không chính thức cho bất kỳ nỗ lực hoặc nỗ lực

 • "Anh ấy đã cho nó bức ảnh đẹp nhất của mình"
 • "Anh ấy đã đâm một nhát vào dự báo"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn
 • ,
 • đâm

17. The launching of a missile or spacecraft to a specified destination

  synonym:
 • blastoff
 • ,
 • shot

17. Phóng tên lửa hoặc tàu vũ trụ đến một điểm đến cụ thể

  từ đồng nghĩa:
 • vụ nổ
 • ,
 • bắn

adjective

1. Varying in color when seen in different lights or from different angles

 • "Changeable taffeta"
 • "Chatoyant (or shot) silk"
 • "A dragonfly hovered, vibrating and iridescent"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • chatoyant
 • ,
 • iridescent
 • ,
 • shot

1. Khác nhau về màu sắc khi nhìn thấy trong các ánh sáng khác nhau hoặc từ các góc khác nhau

 • "Taffeta có thể thay đổi"
 • "Chatoyant (hoặc bắn) lụa"
 • "Một con chuồn chuồn lơ lửng, rung và ánh kim"
  từ đồng nghĩa:
 • thay đổi
 • ,
 • trò chuyện
 • ,
 • ánh kim
 • ,
 • bắn

Examples of using

Mary pulled out a pistol and shot Tom.
Mary rút ra một khẩu súng lục và bắn Tom.
She was shot in her sleep.
Cô bị bắn trong giấc ngủ.
In a world where political and cultural divisions still cause so much hardship, maybe it's actually time that we gave Esperanto a real shot.
Trong một thế giới nơi sự phân chia chính trị và văn hóa vẫn gây ra rất nhiều khó khăn, có lẽ đã đến lúc chúng ta cho Esperanto một phát súng thực sự.