Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sequel" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "sequel" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sequel

[Phần tiếp theo]
/sikwəl/

noun

1. Something that follows something else

  synonym:
 • sequel
 • ,
 • subsequence

1. Một cái gì đó theo sau một cái gì đó khác

  từ đồng nghĩa:
 • phần tiếp theo
 • ,
 • dãy con

2. A part added to a book or play that continues and extends it

  synonym:
 • sequel
 • ,
 • continuation

2. Một phần được thêm vào sách hoặc vở kịch tiếp tục và mở rộng nó

  từ đồng nghĩa:
 • phần tiếp theo
 • ,
 • tiếp tục

Examples of using

Every day has a sequel.
Mỗi ngày đều có phần tiếp theo.