Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sept" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ sept sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sept

[Tháng 9]
/sɛpt/

noun

1. The month following august and preceding october

  synonym:
 • September
 • ,
 • Sep
 • ,
 • Sept

1. Tháng tiếp theo tháng 8 và trước tháng 10

  từ đồng nghĩa:
 • Tháng 9

2. People descended from a common ancestor

 • "His family has lived in massachusetts since the mayflower"
  synonym:
 • family
 • ,
 • family line
 • ,
 • folk
 • ,
 • kinfolk
 • ,
 • kinsfolk
 • ,
 • sept
 • ,
 • phratry

2. Những người có nguồn gốc từ một tổ tiên chung

 • "Gia đình anh ấy đã sống ở massachusetts kể từ mayflower"
  từ đồng nghĩa:
 • gia đình
 • ,
 • dòng họ
 • ,
 • dân gian
 • ,
 • dân tộc
 • ,
 • bà con
 • ,
 • tháng bảy
 • ,
 • bào tộc