Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sent" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "gửi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sent

[Đã gửi]
/sɛnt/

noun

1. 100 senti equal 1 kroon in estonia

  synonym:
 • sent

1. 100 senti bằng 1 kroon ở estonia

  từ đồng nghĩa:
 • gửi

adjective

1. Caused or enabled to go or be conveyed or transmitted

  synonym:
 • sent

1. Gây ra hoặc kích hoạt để đi hoặc được truyền tải hoặc truyền đi

  từ đồng nghĩa:
 • gửi

Examples of using

Relief has been sent to the flood sufferers.
Cứu trợ đã được gửi đến những người bị lũ lụt.
These boys ought to be sent to a reform school.
Những cậu bé này nên được gửi đến một trường cải cách.
In the old days, when man was innocent, God sent his daughter to see the Earth.
Ngày xưa, khi con người vô tội, Thiên Chúa đã phái con gái đi xem Trái đất.