Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "senna" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "senna" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Senna

[Senna]
/sɛnə/

noun

1. Any of various plants of the genus senna having pinnately compound leaves and showy usually yellow flowers

  • Many are used medicinally
    synonym:
  • senna

1. Bất kỳ loại thực vật nào thuộc chi senna có lá hợp chất và hoa sặc sỡ thường có màu vàng

  • Nhiều được sử dụng thuốc
    từ đồng nghĩa:
  • senna