Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sediment" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ trầm tích sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sediment

[Trầm tích]
/sɛdəmənt/

noun

1. Matter that has been deposited by some natural process

  synonym:
 • sediment
 • ,
 • deposit

1. Vật chất đã được lắng đọng bởi một quá trình tự nhiên nào đó

  từ đồng nghĩa:
 • trầm tích
 • ,
 • tiền đặt cọc

verb

1. Deposit as a sediment

  synonym:
 • sediment

1. Trầm tích như một trầm tích

  từ đồng nghĩa:
 • trầm tích

2. Settle as sediment

  synonym:
 • sediment

2. Lắng đọng như trầm tích

  từ đồng nghĩa:
 • trầm tích