Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "secretary" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thư ký" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Secretary

[Thư ký]
/sɛkrətɛri/

noun

1. A person who is head of an administrative department of government

  synonym:
 • secretary

1. Một người đứng đầu một bộ phận hành chính của chính phủ

  từ đồng nghĩa:
 • thư ký

2. An assistant who handles correspondence and clerical work for a boss or an organization

  synonym:
 • secretary
 • ,
 • secretarial assistant

2. Một trợ lý xử lý thư từ và công việc văn thư cho một ông chủ hoặc một tổ chức

  từ đồng nghĩa:
 • thư ký
 • ,
 • trợ lý thư ký

3. A person to whom a secret is entrusted

  synonym:
 • repository
 • ,
 • secretary

3. Một người mà một bí mật được giao phó

  từ đồng nghĩa:
 • kho lưu trữ
 • ,
 • thư ký

4. A desk used for writing

  synonym:
 • secretary
 • ,
 • writing table
 • ,
 • escritoire
 • ,
 • secretaire

4. Một cái bàn dùng để viết

  từ đồng nghĩa:
 • thư ký
 • ,
 • bàn viết
 • ,
 • escritoire

Examples of using

My sister worked as a secretary before she got married.
Chị tôi làm thư ký trước khi kết hôn.
Tom works for me as my private secretary.
Tom làm việc cho tôi như thư ký riêng của tôi.
Tom dictated a letter to his secretary.
Tom ra lệnh cho thư ký của mình.