Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scum" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "cặn bã" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Scum

[Cặn bã]
/skəm/

noun

1. Worthless people

  synonym:
 • trash
 • ,
 • scum

1. Những kẻ vô dụng

  từ đồng nghĩa:
 • rác rưởi
 • ,
 • cặn bã

2. A film of impurities or vegetation that can form on the surface of a liquid

  synonym:
 • scum

2. Một màng tạp chất hoặc thảm thực vật có thể hình thành trên bề mặt chất lỏng

  từ đồng nghĩa:
 • cặn bã

verb

1. Remove the scum from

  synonym:
 • scum

1. Loại bỏ cặn bã khỏi

  từ đồng nghĩa:
 • cặn bã