Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scripture" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kinh điển" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Scripture

[Kinh thánh]
/skrɪpʧər/

noun

1. The sacred writings of the christian religions

 • "He went to carry the word to the heathen"
  synonym:
 • Bible
 • ,
 • Christian Bible
 • ,
 • Book
 • ,
 • Good Book
 • ,
 • Holy Scripture
 • ,
 • Holy Writ
 • ,
 • Scripture
 • ,
 • Word of God
 • ,
 • Word

1. Các tác phẩm thiêng liêng của các tôn giáo kitô giáo

 • "Anh ấy đã đi để mang lời đến bá đạo"
  từ đồng nghĩa:
 • Kinh thánh
 • ,
 • Kinh thánh Kitô giáo
 • ,
 • Sách
 • ,
 • Sách hay
 • ,
 • Thánh Kinh
 • ,
 • Thánh viết
 • ,
 • Lời của Chúa
 • ,
 • Lời

2. Any writing that is regarded as sacred by a religious group

  synonym:
 • scripture
 • ,
 • sacred scripture

2. Bất kỳ văn bản nào được coi là thiêng liêng của một nhóm tôn giáo

  từ đồng nghĩa:
 • thánh thư