Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scholar" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "học giả" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Scholar

[Học giả]
/skɑlər/

noun

1. A learned person (especially in the humanities)

 • Someone who by long study has gained mastery in one or more disciplines
  synonym:
 • scholar
 • ,
 • scholarly person
 • ,
 • bookman
 • ,
 • student

1. Một người có học (đặc biệt là nhân văn)

 • Một người mà nghiên cứu lâu đã thành thạo trong một hoặc nhiều ngành
  từ đồng nghĩa:
 • học giả
 • ,
 • người học thuật
 • ,
 • người bán sách
 • ,
 • học sinh

2. Someone (especially a child) who learns (as from a teacher) or takes up knowledge or beliefs

  synonym:
 • learner
 • ,
 • scholar
 • ,
 • assimilator

2. Ai đó (đặc biệt là một đứa trẻ) học (như từ một giáo viên) hoặc tiếp thu kiến thức hoặc niềm tin

  từ đồng nghĩa:
 • người học
 • ,
 • học giả
 • ,
 • đồng hóa

3. A student who holds a scholarship

  synonym:
 • scholar

3. Một sinh viên có học bổng

  từ đồng nghĩa:
 • học giả

Examples of using

He is a scholar and a musician simultaneously.
Ông là một học giả và một nhạc sĩ đồng thời.
People thought him to be a great scholar.
Mọi người nghĩ ông là một học giả vĩ đại.
He is a good scholar, and what is better, a good teacher.
Ông là một học giả giỏi, và những gì tốt hơn, một giáo viên giỏi.