Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "savior" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vị cứu tinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Savior

[Cứu tinh]
/sevjər/

noun

1. A teacher and prophet born in bethlehem and active in nazareth

 • His life and sermons form the basis for christianity (circa 4 bc - ad 29)
  synonym:
 • Jesus
 • ,
 • Jesus of Nazareth
 • ,
 • the Nazarene
 • ,
 • Jesus Christ
 • ,
 • Christ
 • ,
 • Savior
 • ,
 • Saviour
 • ,
 • Good Shepherd
 • ,
 • Redeemer
 • ,
 • Deliverer

1. Một giáo viên và nhà tiên tri sinh ra ở bethlehem và hoạt động ở nazareth

 • Cuộc đời và bài giảng của ông là nền tảng cho kitô giáo (khoảng năm 4 trước công nguyên - 29 sau công nguyên)
  từ đồng nghĩa:
 • Chúa Giêsu
 • ,
 • Chúa Giêsu thành Nazareth
 • ,
 • người Nazarene
 • ,
 • Chúa Giêsu Kitô
 • ,
 • Đấng Christ
 • ,
 • Cứu tinh
 • ,
 • Mục tử tốt lành
 • ,
 • Đấng cứu chuộc
 • ,
 • Người giao hàng

2. A person who rescues you from harm or danger

  synonym:
 • savior
 • ,
 • saviour
 • ,
 • rescuer
 • ,
 • deliverer

2. Một người giải cứu bạn khỏi bị tổn hại hoặc nguy hiểm

  từ đồng nghĩa:
 • vị cứu tinh
 • ,
 • người cứu hộ
 • ,
 • người giao hàng

Examples of using

Asahara thinks himself a savior.
Asahara nghĩ mình là một vị cứu tinh.