Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "satanic" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "satan" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Satanic

[Satan]
/sətænɪk/

adjective

1. Extremely evil or cruel

 • Expressive of cruelty or befitting hell
 • "Something demonic in him--something that could be cruel"
 • "Fires lit up a diabolic scene"
 • "Diabolical sorcerers under the influence of devils"
 • "A fiendish despot"
 • "Hellish torture"
 • "Infernal instruments of war"
 • "Satanic cruelty"
 • "Unholy grimaces"
  synonym:
 • demonic
 • ,
 • diabolic
 • ,
 • diabolical
 • ,
 • fiendish
 • ,
 • hellish
 • ,
 • infernal
 • ,
 • satanic
 • ,
 • unholy

1. Cực kỳ xấu xa hoặc tàn nhẫn

 • Biểu hiện của sự tàn ác hoặc địa ngục phù hợp
 • "Thứ gì đó ma quỷ trong anh ta--thứ gì đó có thể tàn nhẫn"
 • "Lửa đốt lên một cảnh ma quỷ"
 • "Những phù thủy ma quỷ dưới ảnh hưởng của ma quỷ"
 • "Một kẻ chuyên quyền hung ác"
 • "Tra tấn địa ngục"
 • "Công cụ chiến tranh địa ngục"
 • "Sự tàn ác của satan"
 • "Những cái nhăn mặt xấu xa"
  từ đồng nghĩa:
 • quỷ dữ
 • ,
 • ma qu
 • ,
 • hung ác
 • ,
 • địa ngục
 • ,
 • satan
 • ,
 • xấu xa

2. Of or relating to satan

 • "Satanic verses"
  synonym:
 • Satanic

2. Của hoặc liên quan đến satan

 • "Những câu thơ satan"
  từ đồng nghĩa:
 • Satan