Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "salve" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "salve" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Salve

[Cứu]
/sɑv/

noun

1. Semisolid preparation (usually containing a medicine) applied externally as a remedy or for soothing an irritation

  synonym:
 • ointment
 • ,
 • unction
 • ,
 • unguent
 • ,
 • balm
 • ,
 • salve

1. Chế phẩm bán rắn (thường chứa thuốc) được bôi bên ngoài như một phương thuốc hoặc để làm dịu kích ứng

  từ đồng nghĩa:
 • thuốc mỡ
 • ,
 • sự cởi bỏ
 • ,
 • vô duyên
 • ,
 • dầu dưỡng
 • ,
 • cứu cánh

2. Anything that remedies or heals or soothes

 • "He needed a salve for his conscience"
  synonym:
 • salve

2. Bất cứ điều gì có tác dụng chữa lành hoặc chữa lành hoặc làm dịu

 • "Anh ấy cần một liều thuốc cứu rỗi cho lương tâm của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • cứu cánh

verb

1. Save from ruin, destruction, or harm

  synonym:
 • salvage
 • ,
 • salve
 • ,
 • relieve
 • ,
 • save

1. Tiết kiệm từ sự hủy hoại, phá hủy, hoặc tổn hại

  từ đồng nghĩa:
 • cứu hộ
 • ,
 • cứu cánh
 • ,
 • giải tỏa
 • ,
 • cứu

2. Apply a salve to, usually for the purpose of healing

  synonym:
 • salve

2. Áp dụng một salve để, thường là cho mục đích chữa bệnh

  từ đồng nghĩa:
 • cứu cánh