Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "saga" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "saga" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Saga

[Saga]
/sɑgə/

noun

1. A narrative telling the adventures of a hero or a family

  • Originally (12th to 14th centuries) a story of the families that settled iceland and their descendants but now any prose narrative that resembles such an account
    synonym:
  • saga

1. Một câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của một anh hùng hoặc một gia đình

  • Ban đầu (thế kỷ 12 đến thế kỷ 14) một câu chuyện về các gia đình định cư iceland và con cháu của họ nhưng bây giờ bất kỳ câu chuyện văn xuôi nào giống với một tài khoản như vậy
    từ đồng nghĩa:
  • câu chuyện