Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "route" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tuyến đường" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Route

[Tuyến đường]
/rut/

noun

1. An established line of travel or access

  synonym:
 • path
 • ,
 • route
 • ,
 • itinerary

1. Một tuyến du lịch hoặc truy cập được thiết lập

  từ đồng nghĩa:
 • con đường
 • ,
 • tuyến đường
 • ,
 • hành trình

2. An open way (generally public) for travel or transportation

  synonym:
 • road
 • ,
 • route

2. Một cách mở (thường là công cộng) cho du lịch hoặc giao thông vận tải

  từ đồng nghĩa:
 • đường bộ
 • ,
 • tuyến đường

verb

1. Send documents or materials to appropriate destinations

  synonym:
 • route

1. Gửi tài liệu hoặc tài liệu đến các điểm đến thích hợp

  từ đồng nghĩa:
 • tuyến đường

2. Send via a specific route

  synonym:
 • route

2. Gửi qua một tuyến đường cụ thể

  từ đồng nghĩa:
 • tuyến đường

3. Divert in a specified direction

 • "Divert the low voltage to the engine cylinders"
  synonym:
 • route

3. Chuyển hướng theo một hướng xác định

 • "Chuyển hướng điện áp thấp đến các xi lanh động cơ"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyến đường

Examples of using

It's the shortest route to Paris.
Đây là con đường ngắn nhất đến Paris.
Here I decide, without hesitating, to take the alternative route.
Ở đây tôi quyết định, không do dự, đi theo con đường thay thế.
He was accustomed to flying alone, and he had flown this route in his imagination many times.
Anh ta đã quen bay một mình, và anh ta đã bay tuyến đường này trong trí tưởng tượng của mình nhiều lần.