Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "romantic" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ lãng mạn sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Romantic

[Lãng mạn]
/roʊmæntɪk/

noun

1. A soulful or amorous idealist

  synonym:
 • romantic

1. Một người theo chủ nghĩa lý tưởng có hồn hoặc đa tình

  từ đồng nghĩa:
 • lãng mạn

2. An artist of the romantic movement or someone influenced by romanticism

  synonym:
 • romanticist
 • ,
 • romantic

2. Một nghệ sĩ của phong trào lãng mạn hoặc một người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn

  từ đồng nghĩa:
 • lãng mạn

adjective

1. Belonging to or characteristic of romanticism or the romantic movement in the arts

 • "Romantic poetry"
  synonym:
 • romantic
 • ,
 • romanticist
 • ,
 • romanticistic

1. Thuộc hoặc đặc trưng của chủ nghĩa lãng mạn hoặc phong trào lãng mạn trong nghệ thuật

 • "Thơ lãng mạn"
  từ đồng nghĩa:
 • lãng mạn

2. Expressive of or exciting sexual love or romance

 • "Her amatory affairs"
 • "Amorous glances"
 • "A romantic adventure"
 • "A romantic moonlight ride"
  synonym:
 • amatory
 • ,
 • amorous
 • ,
 • romantic

2. Biểu hiện hoặc tình yêu tình dục thú vị hoặc lãng mạn

 • "Những chuyện vui vẻ của cô ấy"
 • "Những cái nhìn đa tình"
 • "Một cuộc phiêu lưu lãng mạn"
 • "Một chuyến đi lãng mạn dưới ánh trăng"
  từ đồng nghĩa:
 • tình yêu
 • ,
 • đa tình
 • ,
 • lãng mạn

3. Not sensible about practical matters

 • Idealistic and unrealistic
 • "As quixotic as a restoration of medieval knighthood"
 • "A romantic disregard for money"
 • "A wild-eyed dream of a world state"
  synonym:
 • quixotic
 • ,
 • romantic
 • ,
 • wild-eyed

3. Không hợp lý về các vấn đề thực tế

 • Duy tâm và không thực t
 • "Kỳ lạ như sự phục hồi của phong tước hiệp sĩ thời trung cổ"
 • "Một sự coi thường lãng mạn vì tiền"
 • "Giấc mơ hoang đường về một quốc gia thế giới"
  từ đồng nghĩa:
 • quixotic
 • ,
 • lãng mạn
 • ,
 • mắt hoang

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Không phải em quá lãng mạn một chút sao, Mary?
He is hopelessly romantic.
Anh lãng mạn một cách vô vọng.
I thought it would be romantic.
Tôi đã nghĩ nó sẽ lãng mạn.