Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "road" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đường" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Road

[Đường]
/roʊd/

noun

1. An open way (generally public) for travel or transportation

  synonym:
 • road
 • ,
 • route

1. Một cách mở (thường là công cộng) cho du lịch hoặc giao thông vận tải

  từ đồng nghĩa:
 • đường bộ
 • ,
 • tuyến đường

2. A way or means to achieve something

 • "The road to fame"
  synonym:
 • road

2. Một cách hoặc phương tiện để đạt được một cái gì đó

 • "Con đường danh vọng"
  từ đồng nghĩa:
 • đường bộ

Examples of using

Take the same road home that you came on.
Đi cùng một con đường về nhà mà bạn đã đến.
The road runs right by my house.
Con đường chạy ngay cạnh nhà tôi.
The road to Kazan lies through a dense forest.
Con đường đến Kazan nằm xuyên qua một khu rừng rậm rạp.