Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "risen" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tăng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Risen

[Phục sinh]
/rɪzən/

adjective

1. (of e.g. celestial bodies) above the horizon

  • "The risen sun"
    synonym:
  • risen

1. (ví dụ: các thiên thể) phía trên đường chân trời

  • "Mặt trời mọc"
    từ đồng nghĩa:
  • tăng

Examples of using

The river's water level has risen.
Mực nước sông đã tăng.
It's bad, the mist has risen, it's uncertain if we can land.
Thật tệ, sương mù đã trỗi dậy, không chắc chúng ta có thể hạ cánh hay không.
I felt like seven suns have risen inside of me.
Tôi cảm thấy như bảy mặt trời đã mọc trong tôi.