Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "revelation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mặc khải" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Revelation

[Khải huyền]
/rɛvəleʃən/

noun

1. The speech act of making something evident

  synonym:
 • disclosure
 • ,
 • revelation
 • ,
 • revealing

1. Hành động phát biểu làm cho một cái gì đó rõ ràng

  từ đồng nghĩa:
 • tiết lộ
 • ,
 • mặc khải

2. An enlightening or astonishing disclosure

  synonym:
 • revelation

2. Một tiết lộ khai sáng hoặc đáng kinh ngạc

  từ đồng nghĩa:
 • mặc khải

3. Communication of knowledge to man by a divine or supernatural agency

  synonym:
 • revelation
 • ,
 • divine revelation

3. Truyền đạt kiến thức cho con người bởi một cơ quan thần thánh hoặc siêu nhiên

  từ đồng nghĩa:
 • mặc khải
 • ,
 • mặc khải thiêng liêng

4. The last book of the new testament

 • Contains visionary descriptions of heaven and of conflicts between good and evil and of the end of the world
 • Attributed to saint john the apostle
  synonym:
 • Revelation
 • ,
 • Revelation of Saint John the Divine
 • ,
 • Apocalypse
 • ,
 • Book of Revelation

4. Cuốn sách cuối cùng của tân ước

 • Chứa các mô tả có tầm nhìn về thiên đàng và các xung đột giữa thiện và ác và ngày tận thế
 • Quy cho thánh john tông đồ
  từ đồng nghĩa:
 • Khải huyền
 • ,
 • Khải huyền của Thánh John
 • ,
 • Ngày tận thế
 • ,
 • Sách Khải Huyền

Examples of using

It was a revelation to me.
Đó là một sự mặc khải cho tôi.
It was a revelation to me.
Đó là một sự mặc khải cho tôi.