Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "revamp" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "revamp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Revamp

[Cải tạo]
/rivæmp/

verb

1. To patch up or renovate

 • Repair or restore
 • "They revamped their old house before selling it"
  synonym:
 • revamp

1. Để vá hoặc cải tạo

 • Sửa chữa hoặc phục hồi
 • "Họ đã tân trang lại ngôi nhà cũ trước khi bán nó"
  từ đồng nghĩa:
 • cải tạo

2. Provide (a shoe) with a new vamp

 • "Revamp my old boots"
  synonym:
 • vamp
 • ,
 • revamp

2. Cung cấp (một chiếc giày) với một ma cà rồng mới

 • "Cải tạo đôi ủng cũ của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • ma cà rồng
 • ,
 • cải tạo