Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resourcefulness" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tài nguyên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Resourcefulness

[Tài nguyên]
/risɔrsfəlnəs/

noun

1. The quality of being able to cope with a difficult situation

 • "A man of great resourcefulness"
  synonym:
 • resourcefulness

1. Chất lượng có thể đối phó với một tình huống khó khăn

 • "Một người đàn ông tháo vát"
  từ đồng nghĩa:
 • tháo vát

2. The ability to deal resourcefully with unusual problems

 • "A man of resource"
  synonym:
 • resource
 • ,
 • resourcefulness
 • ,
 • imagination

2. Khả năng giải quyết tháo vát với các vấn đề bất thường

 • "Một người đàn ông của tài nguyên"
  từ đồng nghĩa:
 • tài nguyên
 • ,
 • tháo vát
 • ,
 • trí tưởng tượng